Інформація для акціонерів
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДАШ-БЕНТ" 12.08.2022 року та результати голосувань по питанням порядку денного
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»( далі за текстом-
АТ «ДАШ-БЕНТ» або Товариство) на дату складання переліку осіб, які мають
право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
АТ «ДАШ-БЕНТ», які відбудуться 12 серпня 2022 року
Бюлетень
для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,
які проводяться дистанційно 12 серпня 2022 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ «ДАШ-БЕНТ»
Протокол № 5 від 20.07.2022 року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
(далі – АТ «ДАШ-БЕНТ», Товариство) (код ЄДРПОУ 00223941),
місцезнаходження товариства: 19330, Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка


Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 12 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДАШ-БЕНТ» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 14.07.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

12 серпня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проєкт рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Правлінням Товариства у 2020-2021 роках.
2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проєкт рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Наглядової ради Товариства у 2020-2021 роках.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Проєкт рішення: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2020 році. 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2021 році. 3. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих Ревізійною комісією Товариства за результатами роботи у 2020-2021 роках.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 -2021 роки.

Проєкт рішення:

У зв'язку з відсутністю фінансово-господарської документації Товариства за період з 2016 по 2021 роки, яка зникла за період рейдерського захоплення Товариства, та продовження здійснення Товариством заходів щодо її відновлення, відкласти пприйняття рішень про затвердження річних звітів Товариства за період з 2016 по 2021 роки до моменту відновлення документації та складання( відновлення) річних звітів за цей період.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 та 2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом. Проєкт рішення: 1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати. 2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати.
6. Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2021 роках.

Проєкт рішення:

Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2019 та 2021 роках, згідно з переліком, що додається. Перелік договорів:

- Договір № 24-1/12/2019 від 24.12.2019 року, щодо надання послуг повторної геолого-економічної оцінки, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «Геократон».
- Договір № 207 від 31.08.2020 року, укладений між ФОП Муштаєв Олег Васильович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір поруки № б/н від 14.02.2019 року, укладений між Кирилов Юрій Геннадійович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір доручення від 27.08.2019 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір про надання поворотної Фінансової допомоги № 1/0203 від 02.03.2020 року, між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір купівлі продажу між № 8 від 15.07.2021 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».
- Договір про надання послуг, спрямованих на здійснення господарської діяльності по видобуванню корисних копалин (зі змінами та доповненнями) від 04.08.2020 року № 4, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Проєкт рішення: 1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме: ­ правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 130 млн. грн. (сто тридцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); ­ правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень); ­ правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень); ­ правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень); ­ правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень); ­ правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень); ­ правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень); - будь - яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства. 2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення. 4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
8. Про фінансову реструктуризацію заборгованості Товариства за Законом України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14 червня 2016 року щодо врегулювання заборгованості Товариства.

Проєкт рішення:

1. Уповноважити Голову правління Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Бесараба Володимира Михайловича паспорт серія НС 066400 виданий 17.06.1996 року, Лисянським РВ УМВС України у Черкаській області, РНОКПП 2743501458 на здійснення будь-яких дій передбачених Законом України «Про фінансову реструктуризацію» щодо врегулювання заборгованості Акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» перед кредиторами Головним управлінням ДПС у Черкаській області, та їх структурними підрозділами у межах Черкаської області, органами місцевого самоврядування, державним органами, органами державної влади, фінансовими установами, податковим органом, для чого йому надається право, зокрема, але не обмежуючись, на підписання та подачу до Секретаріату, а також надання іншим особам, що приймають участь у процедурі фінансової реструктуризації (зокрема, але не виключно: забезпеченому кредитору, залученому кредитору, арбітру, органу стягнення, кредитору) будь-яких документів, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію», зокрема, але не обмежуючись, таких як: заява про реструктуризацію, арбітражна угода, договір про відстрочку, згода на реструктуризацію, план реструктуризації, рішення про затвердження плану реструктуризації, повідомлення про спір; підписання договорів щодо прощення боргу; надавати залученим кредиторам та інвесторам дані та інформацію згідно з їх запитами, в тому числі, але не виключно: про фінансовий стан товариства, стан фінансових поручителів, активи, капітал, зобов'язання, наявність та стан заставного майна (боржника) і майнових поручителів, комерційну діяльність та її перспективи, доходи та витрати, прогноз основних операційних та фінансових показників на період реструктуризації зобов'язань, кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників) товариства та/або поручителів, майнових поручителів; контролера (контролерів) та пов'язаних осіб товариства та/або поручителів, майнових поручителів; надавати залученим кредиторам та інвесторам фінансову звітність, а також висновок аудитора або аудиторської фірми; співпрацю з координаційним комітетом, комітетом кредиторів, незалежним експертом або з іншими уповноваженими представниками залучених кредиторів для забезпечення проведення своєчасної оцінки показників фінансового та господарського стану Товариства, а також обґрунтованості плану реструктуризації; надавати будь-яку інформацію, що є необхідною для проведення належної оцінки конкурентних переваг та комерційного потенціалу Товариства; виконання будь-яких інших додаткових вимог щодо надання інформації, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію»; забезпечення проведення незалежним експертом огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна Товариства та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників Товариства(боржника) та пов'язаних із Товариством осіб, зокрема, на погодження порядку та строку проведення такого огляду; надання залученим кредиторам та інвесторам звіту незалежного експерта про проведення огляду фінансово-господарської діяльності; на оплату послуг незалежного експерта; на обмін будь-якою інформацією із залученими кредиторами, кредиторами, забезпеченими кредиторами та Секретаріатом; на прийняття участі у зборах залучених кредиторів із правом голосу на них та правом підпису протоколу таких зборів, а також інших документів, що можуть бути прийняті на них; на скликання зборів залучених кредиторів шляхом подання до Секретаріату повідомлення із зазначенням пропозицій щодо місця, часу та дати проведення таких зборів; здійснення усіх необхідних дій щодо предмету застави/іпотеки, зокрема, але не обмежуючись вчиненням дій щодо оцінки предмету застави/іпотеки з метою його подальшого продажу або передачі у власність Іпотекодержателя/заставодержателя з метою погашення грошового зобов'язання (заборгованості/боргу).
9. Схвалення значного правочину.

Проєкт рішення:

Схвалити значний правочин № 05/01 від 05.01.2022 року, укладений між Акціонерним товариством «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» в особі Голови правління Бесараба Володимира Михайловича та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», відповідно до якого Боржник АТ «Дашуківські Бентоніти» зобов'язується повернути борг кредитору Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», у розмірі 117 322 557,40 (сто сімнадцять мільйонів триста двадцять дві тисячі гривень) 40 коп. відповідно до Порядку та способу, що визначений/обраний правлінням Товариства.
Дата складання переліку акціонерів АТ «ДАШ-БЕНТ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 12 серпня 2022 року позачергових Загальних зборів
Товариства – 14 липня 2022 року.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, загальна кількість акцій становить 54 879 700 штук, голосуючих 53 913 426 штук.

Перелік акціонерів АТ «ДАШ-БЕНТ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 12 серпня 2022 року, складається станом на 24 годину 08 серпня 2022 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ДАШ-БЕНТ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку.

Позачергові Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог законодавства (зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів) та Статуту Товариства.

У зв'язку з відповідними інтересами Товариства та його акціонерів, позачергові Загальних зборів Товариства скликаються на 12 серпня 2022 року відповідно до п.37 Порядку, без можливості акціонерів вносити пропозиції щодо питань та проектів рішень, включених до порядку денного таких позачергових Загальних зборів Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- на веб-сайті Товариства http://dash-bent-pjsc.com/ в розділі "Інформація для акціонерів", акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах, скликаних на 12 серпня 2022 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ «ДАШ-БЕНТ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління АТ «ДАШ-БЕНТ» Бесараб Володимир Михайлович, контактний номер: +38-068-271-95-10

Товариство до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного або відповідь на задане питання.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або рішень: jur.konsult@ukr.net.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Тимчасового Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Дата розміщення бюлетенів для голосування – 01 серпня 2022 року.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства http://dash-bent-pjsc.com/ в розділі "Інформація для акціонерів".

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18- 00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства повинен бути засвідчений одним з наступних способів (за вибором акціонера): 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Загальна кількість акцій Товариства складає 608 495 560 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, складає 604 769 291 шт.Наглядова рада АТ «ДАШ-БЕНТ»

Протокол про створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису
Протокол про створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису
Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 02.06.2020

Повідомлення про інформацію
19.06.2020

Повідомлення про інформацію
18.06.2020

Повідомлення про інформацію
05.06.2020

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
код за ЄДРПОУ: 00223941, місцезнаходження (адреса реєстрації): 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка
Товариство з обмеженою відповідальністью «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 32161354) акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (далі за текстом також – ПАТ «ДАШ-БЕНТ» або Товариство), повідомляє, що 02.06.2020 року о 13 год. 00 хв. за адресою: 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – «Загальні Збори»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься 02.06.2020 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою: 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, кабінет напроти зали засідань будівлі Дашуківської сільської ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах - 24 година 27.05.2020 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на Загальні Збори):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:
- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії;

- Бабенко В'ячеслав Іванович – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:
1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Хоріщенка Андрія Васильовича.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:
Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, посадовим особам Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у затвердженій послідовності, та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затвердженої форми і тексту. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
4. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».
3. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.
3. Доручити Голові Правління (керівнику виконавчого органу) Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.
6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
2. Уповноважити Голові Правління (керівнику виконавчого органу)Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства в нових редакціях.
3. Визначити, що нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки:
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного Загальних Зборів: http://dash-bent-pjsc.com.

Інформація про кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерного товариства у Акціонера, який скликає позачергові загальні збори акціонерів - відсутня, оскільки цей перелік акціонерів залишається у розпорядженні депозитарної установи, який надає Акціонеру послугу з інформаційного та організаційного забезпечення проведення позачергових загальних зборів Товариства. Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ДАШ-БЕНТ» - 54879700 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: 19300, Черкаська область, смт Лисянка, вул. Незалежності, 2, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є представник ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» Хоріщенко Андрій Васильович, телефони для довідок (096) 382-82-62.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів: 19300, Черкаська область, смт Лисянка, вул. Незалежності, 2.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій ПАТ «ДАШ-БЕНТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»

Made on
Tilda